Política de privadesa

Índex de continguts

 

 

 

Introducció

Si us plau llegeixi detingudament aquesta política de privacitat.

Hi trobarà informació important sobre el tractament de les seves dades personals i els drets que li reconeix la normativa vigent en la matèria.

Si té dubtes o necessita qualsevol aclariment respecte a la nostra Política de privacitat o als seus drets, pot contactar amb nosaltres mitjançant els canals que s'indiquen més a baix.

L’usuari manifesta que les dades que faciliti en el moment de realitzar un tràmit o gestió amb l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, o en el futur, són correctes i certes i es compromet a comunicar-nos qualsevol modificació d'aquestes.

En cas de proporcionar dades de caràcter personal de tercers, l’usuari es compromet a obtenir el consentiment previ dels afectats i a informar-los sobre el contingut d'aquesta política.

Tornar a l'índex


Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

El responsable del tractament és l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar (l’Ajuntament, d’ara endavant) amb domicili a Plaça Ajuntament, 1, s/n, 07530 Sant Llorenç des Cardassar. Tel.: 971 83 83 93 / 971 83 83 93; Email: ajuntament@santllorenc.cat;

Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades mitjançant la següent adreça de correu electrònic dpd@santllorenc.cat

Tornar a l'índex


D'on obtenim les seves dades?

Les dades que tractem són els que s'obtenen:

 • Dels formularis que vostè empleni i les sol·licituds que formuli, per exemple, les seves instancies o els tràmits que efectuï.
 • De la informació proporcionada per atendre les seves sol·licituds. 
 • De la informació generada per la atenció de les seves sol·licituds.

Totes aquestes dades són proporcionades directament per Vostè, pels tercers que tramitin peticions en el seu nom, o be, son recaptades, excepte oposició per la seva part, mitjançant el Servei de Verificació de Dades de la Identitat amb la plataforma d’Intermediació de l’Administració General de l’Estat, en aplicació de l'article 28.2 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú, el qual estableix el dret del ciutadà a no aportar les dades i documents que obrin en poder de les Administracions Públiques.

Les categories de dades que tractem consisteixen típicament en:

 • Dades de caràcter identificatiu i de contacte, tals com DNI/NIF/DNI, nom i cognoms, adreça, telèfon, signatura, e-mail, imatge/veu, Núm. SS;
 • Dades de característiques personals, tals com idioma o nacionalitat; 
 • Dades de circumstàncies socials;
 • Dades acadèmiques i professionals;
 • Altres capacitats, aptituds i aficions;
 • Dades de detalls de l'ocupació;
 • Dades econòmiques, financers i d'assegurances; 
 • Dades de transaccions de béns i serveis; 
 • Grau de discapacitat i dades de salut. Aquestes dades només són tractades en compliment d'obligacions legals, per exemple, per a la gestió dels serveis en matèria d'integració social;
 • La concreció de les categories de dades en relació als tractaments realitzats es pot consultar al registre d’activitats de tractament accessible des de l’apartat “Registre d’activitats de tractament” de la seu electrònica.

Tornar a l'índex


Per a què tractarem les seves dades?

Les dades de caràcter personal recaptades seran tractades amb les finalitats específiques previstes per cada activitat de tractament de L’Ajuntament. El llistat complet d’activitats es pot consultar a l’apartat “Registre d’activitats de tractament” de la seu electrònica.

Tornar a l'índex

 


A qui podem comunicar les seves dades?

De manera general, les seves dades només seran comunicades a tercers per obligació legal o quan l’atenció de la seva sol·licitud així ho requereixi. Aquesta comunicació pot incloure altres administracions, organismes o autoritats públiques amb competències en l’assumpte d’acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la resta de disposicions legals que reconeixen la interoperabilitat entre les administracions publiques.

També poden ser comunicades a altres administracions publiques, com a l’Institut Nacional d’Estadística o a serveis estadístics autonòmics, per a elaborar estadístiques oficials sotmeses al secret estadístic, en els termes previstos en la Llei 12/1989, de 9 de maig, de la Funció Estadística Pública i en la Llei 3/2002, de 17 de maig, de Estadística de les Illes Balears.

La concreció de les comunicacions de dades en relació als tractaments realitzats es pot consultar al registre d’activitats de tractament accessible des de l’apartat “Registre d’activitats de tractament” de la seu electrònica.

Tornar a l'índex


Base jurídica dels tractaments

De manera general, la base jurídica per al tractament de les dades personals és el consentiment de l’usuari, materialitzat mitjançant la tramitació de sol·licituds i la aportació voluntària de la informació requerida en funció del tràmit sol·licitat. Així mateix, el tractament de les seves dades es pot basar en l’execució d’un contracte, el compliment d’obligacions legals,  la protecció dels interessos vitals de l’interessat o de tercers i el compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics.

La concreció de les base jurídiques de cada tractament realitzat es pot consultar al registre d’activitats de tractament accessible des de l’apartat “Registre d’activitats de tractament” de la seu electrònica.

Tornar a l'índex


Quan temps conservarem les seves dades?

Generalment conservem les seves dades durant els terminis previstos en les disposicions legals aplicables i durant el temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament. Cancel·larem les seves dades quan hagin deixat de ser necessaris o pertinents per a les finalitats per a les quals van ser recaptades.

Els documents de qualsevol època i tipologia, produïts, rebuts o conservats per l’Ajuntament en l'exercici de la seva funció, formen part del patrimoni documental de les Illes Balears.

Una vegada les dades tractades per l’Ajuntament hagin deixat de ser útils per a les finalitats que van motivar la seva recollida, passaran a un estat històric i seran conservades, i si escau destruïdes, conforme a la normativa d'avaluació i els criteris previstos per les lleis 12/1998, de Patrimoni Històric de les Illes Balears i 15/2006 del 17 d'octubre, d'arxius i patrimoni documental de les Illes Balears.

La concreció del termini dels períodes de conservació aplicable a les dades per cada tractament es pot consultar al registre d’activitats de tractament accessible des de l’apartat “Registre d’activitats de tractament” de la seu electrònica.

Tornar a l'índex


Quins són els seus drets?

Té dret a obtenir confirmació de si estem tractant o no les seves dades personals i, en tal cas, accedir a aquestes. 

Pot igualment demanar que les seves dades siguin rectificades quan siguin inexactes o perquè es completin les dades que siguin incompletes, així com sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, només tractarem les dades afectades per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions o amb la intenció de protegir drets d'altres persones. En determinades condicions i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà igualment oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, deixarem de tractar les dades excepte per motius legítims imperiosos que prevalguin sobre els seus interessos o drets i llibertats, o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

Així mateix i sota certes condicions, podrà sol·licitar la portabilitat de les seves dades perquè siguin transmeses a un altre responsable del tractament.

Pot revocar el consentiment que hagués prestat per a determinades finalitats, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada, i presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Per a exercir els seus drets haurà de remetre'ns una sol·licitud acompanyada d'una còpia del seu document nacional d'identitat, o un altre document vàlid que li identifiqui, per correu postal o presencialment a l'oficina del Servei d'Atenció al Ciutadà de la plaça de l'Ajuntament, s/n, 07530 Sant Llorenç des Cardassar, o dirigint-se al nostre Delegat de Protecció de Dades mitjançant la següent adreça de correu electrònic: dpd@santllorenc.cat   

Podrà obtenir més informació sobre els seus drets i com exercir-los en la pàgina de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en http://www.aepd.es.

.

Tornar a l'índex


AAA

 

 

Tornar a l'índex

 


BBB

 

 

Tornar a l'índex

 

Accedeix als processos selectius de personal

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar i millorar la navegació. Saber més