• Buscando...

Educació

Beques de transport

Les persones interessades que compleixin els requisits per poder optar a la beca de transport escolar han de presentar la següent documentació:
  • Acreditació de la personalitat jurídica i dades personals de l’alumne (nom, CIF, adreça, telèfon) 
  • Declaració jurada o promesa del pare (MANCA EL DOCUMENT) o tutor d’estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar i les altres obligacions tributàries i de la Seguretat Social que vinguin imposades per la normativa vigent i de no trobar-se sotmès a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap procediment sancionador
  • Còpia de la matriculació al centre escolar i certificat acreditatiu d’haver assistit regularment a les classes de Batxiller o Graus Formatius en el curs 2018-2019.
  • Certificació bancària de les dades del compte corrent del pare o tutor on se sol·licita que s’efectuï l’ingrés de la subvenció que es pugui concedir
  • Entregar la Instància de beca de transport emplenada
D’acord amb el que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, si la sol·licitud de beca no compleix els requisits que s’indiquen o no s’hi inclou la documentació que pertoca, es requerirà a la mare o pare o tutor perquè en el termini de deu dies hàbils esmeni la mancança o aporti els documents preceptius. Si no s'aporten, es considerarà que es desisteix la sol·licitud. 
 
Presentació de la sol·licitud per aconseguir una beca de transport escolar
Les sol·licituds de beca es dirigiran al departament d’intervenció de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar i s’han de presentar, juntament amb la documentació ques’hi ha d’adjuntar, al Registre General Municipal de l’Ajuntament o a les delegacions de Son Carrió i de sa Coma o a qualsevol dels llocs prevists a l’apartat 4 de l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
El termini de presentació de sol·licituds és fins al 30 de juliol de 2018.
Les sol·licituds presentades posteriorment a aquesta data seran preses en consideració segons les disponibilitats pressupostàries existents.

Import de la beca de transport escolar
L’import de les beques serà de 0,095 euros per Km i dia, a aquests efectes es considerarà el quilometratge existent entre el nucli de població de l’estudiant i el centre d’estudis, així mateix es considerarà un curs escolar de 175 dies lectius. La subvenció concedida no podrà excedir de 665,00 euros per alumne.

Concessió de la beca
Una vegada l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar hagi notificat la resolució on es fa constar que et concedeix la beca de transport escolar, si en el termini de quinze dies no et diuen res, s’entén que te l’han acceptada.
 
Nota important
Un cop concedida la beca, els pares o tutors estan obligats a acreditar, abans de l’ordenació del pagament, que estan al corrent de les seves obligacions fiscals amb l’Ajuntament.
Si vols més informació, llegeix detingudament les Bases Reguladores de les Beques de Transport Escolar
Aquest lloc web fa servir cookies, si roman aquí accepta el seu ús. Llegir més