• Buscando...

Ajuntament

Òrgans de govern - Junta de govern

d. JUNTA DE GOVERN (acta Ple 7/2015 de 18/06/2015)

i. Membres
1. Mateu Puigròs Sureda (President)
2. Antònia Bauzà Lliteres
3. Mateu Frau Barceló
4. Dolores Sanchez Marquez
5. Pep Jaume Umbert

ii. Periodicitat: en sessions ordinàries el primer i tercer dijous de cada mes, a les 12:30 hores, excepte el mes d’agost. Si un dijous fos inhàbil, la Junta de Govern es reunirà el primer dia hàbil següent.

iii. Atribucions
1. L’assistència permanent al batle en l’exercici de les seves funcions.
2. Les que li delegui el Ple de la corporació.
3. Les que li delega expressament aquesta Batlia a la Resolució 2015/175, que són:
a. La concessió de llicències d’obres, de títols habilitants en matèria d’activitats, d’ocupació de vies públiques i les relacionades amb serveis de transport.
b. L’autorització, la disposició i l’ordenació de despeses ordinàries, no urgents, i de subvencions.
c. L’adquisició, l’alienació i la concessió de béns que siguin competència de la Batlia.
d. Les contractacions i les concessions que siguin competència de la Batlia.
e. Els expedients d’expropiació de béns que siguin competència de la Batlia.
f. L’aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al ple per la normativa vigent, aprovació d’instruments de gestió urbanística, aprovació de projectes d’urbanització i resolució d’expedients de disciplina urbanística.
4. Les atribucions que li atorguin les lleis.
Puntualment es poden sotmetre a l’aprovació de la Junta de Govern assumptes no relacionats amb l’apartat 3 i, per raons d’urgència, el batle pot resoldre sobre assumptes delegats i donar-ne compte a la primera sessió que es celebri.

Aquest lloc web fa servir cookies, si roman aquí accepta el seu ús. Llegir més