• Buscando...

Ajuntament

Òrgans de govern - Batle

e. BATLE

i. Batle

ii. Atribucions: Tal com disposa l’article 21.1, 2 i 3 de la LRBRL, el Batle és el president de la corporació i ostenta, en tot cas, les següents atribucions:
1. Dirigir el govern i l’administració municipal.
2. Representar l’Ajuntament.
3. Convocar i presidir les sessions de Ple, de la Junta de Govern Local i de qualsevol altre òrgan municipal.
4. Dictar bàndols.
5. Disposar despeses dins dels límits de la seva competència, ordenar pagaments i rendir comptes.
6. Exercir la prefectura superior de tot el personal de la corporació.
7. Exercir la prefectura de la Policia Municipal, així com el nomenament i sanció dels funcionaris que utilitzin armes.
8. Exercir accions judicials i administratives en cas d’urgència.
9. Adoptar personalment i baix la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o infortunis públics o greu risc d’aquests, les mesures necessàries i adequades, donant compte immediat al Ple.
10. Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les Ordenances Municipals, llevat dels casos que aquesta facultat sigui atribuïda a altres òrgans.
11. Contractar obres i serveis sempre que la seva quantia no superi el 5% dels recursos ordinaris del pressupost ni del límit general aplicable a la contractació directe, conforme al procediment legalment establert.
12. Atorgar llicències quan així ho disposin les llicències.
13. Les aprovacions instrumentals de desenvolupament del planejament general i de gestió urbanística no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels projectes d’urbanització.
14. La resta que expressament li atribueixin les Lleis i aquelles que la legislació de l’Estat o de la Comunitat Autònoma assignin al municipi i no atribueixin a altres òrgans municipals.
15. Nomenament dels tinents de batle i la designació dels membres de la Junta de Govern.
El Batle podrà delegar l’exercici de les seves atribucions, menys la de convocar i presidir les sessions de Ple i de la Junta de Govern Local, a més de les següents atribucions:
- Decidir els empats amb vot de qualitat.
- L’organització dels serveis administratius de la Corporació, en el marc del Reglament Orgànic.
- La  contractació i concessió d’obres, serveis i subministraments que, excedint de la quantia assenyalada a l’article 21.1.1) de la Llei LRBRL, tinguin una duració no superior a un any o no exigeixin crèdits superiors al consignat en el pressupost anual.
- Totes les atribucions en matèria de personal que no siguin competència del Ple.
- La concessió de llicències, llevat que les Ordenances o les Lleis sectorials les atribueixin expressament al Ple o a la Junta de Govern Local.
- El desenvolupament i la gestió econòmica conforme als pressuposts aprovats.
- Publicar, executar i fer complir els acords de l’Ajuntament.
- Presidir subhastes i concursos per a vendes, arrendaments, subministraments i tota classe d’adjudicacions de serveis i obres municipals.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a prestar els nostres serveis i analitzar l’activitat del web amb la finalitat de millorar el seu contingut. Si selecciona el botó o tanca aquest baner autoritza la instal·lació de cookies d’anàlisi per aquest fi. Pot rebutjar les cookies mitjançant la configuració del seu navegador. + info. a la nostra Política de cookies. Llegir més