• Buscando...

Ajuntament

Òrgans de govern - Ple

a. PLE (acta Ple 8/2019 de 15 de juny de 2019)

i. Membres

               1. Jaume Soler Pont (President)
               2. Emilia Díaz-Asensio Muñoz
               3. Juan Mestre Adrover
               4. Joana Maria Cabrer Sureda
               5. Miguel Font Rosselló
               6. Catalina Ferrer Nadal
               7. Miguel Domínguez Jimenez
               8. Pep Jaume Umbert
               9. Catalina Rosselló Moragues
             10. Adrià Sancho Oliver
             11. Maribel Massanet Puigròs
             12. Antònia Bauzà Lliteras
             13. Dolors Sànchez Marquez

ii. Periodicitat: 2 mesos 

iii. Atribucions:

1. El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
2. Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats a les quals fa referència l’article 45 de a Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local; creació d’òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d’aquest o d’aquelles entitats i l’adopció o modificació de la seva bandera, ressenya o escut.
3. L’aprovació inicial del planejament general i l’aprovació que posa fi a la tramitació municipal dels plans i resta d’instruments d’ordenació previstos en la legislació urbanística, així com els convenis que tinguin per objecte l’alteració de qualsevol dels esmentats instruments.
4. L’aprovació del Reglament Orgànic i de les ordenances.
5. La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l’aprovació i modificació dels pressupostos i la disposició de despeses en matèria de la seva competència i l’aprovació dels comptes; tot allò d’acord amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
6. L’aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.
7. L’acceptació de la delegació de competències duta a terme per altres Administracions Públiques.
8. L’aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de feina, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el número i règim del personal eventual.
9. L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.
10. La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament.
11. L’alteració de la qualificació jurídica dels bens de domini públic.
12. La concertació de les operacions de crèdit on la seva quantia acumulada, dins de cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del Pressupost llevat les de tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior, tot allò de conformitat amb el que es disposa a la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
13. L’aprovació de projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i quan encara no estiguin prevists als pressupostos.
14. Aquelles altres que deguin correspondre al Ple per exigir la seva aprovació amb una majoria especial.
15. La resta de competències que expressament li confereixin les Lleis.
16. La votació sobre la moció de censura al Batle i respecte a la qüestió de confiança plantejada per aquest, que seran públiques i es realitzaran mitjançant crida nominal en tot cas, i es regeix pel que es disposa en la legislació electoral general.

El Ple podrà delegar l’exercici de les seves atribucions en favor del Batle o la Junta de Govern Local, excepte les enunciades a l’apartat  iii. punts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14 i 16. 

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a prestar els nostres serveis i analitzar l’activitat del web amb la finalitat de millorar el seu contingut. Si selecciona el botó o tanca aquest baner autoritza la instal·lació de cookies d’anàlisi per aquest fi. Pot rebutjar les cookies mitjançant la configuració del seu navegador. + info. a la nostra Política de cookies. Llegir més