• Buscando...

Ajuntament

Òrgans de govern - Junta de govern

d. JUNTA DE GOVERN (acta Junta de Govern 16/2019 de 26 de juny de 2019)

i. Membres
1. Mateu Puigròs Sureda (President)
2. Antònia Bauzà Lliteres
3. Pep Jaume Umbert
4. Dolores Sanchez Marquez
5. Onofre Garcia Prohens

ii. Periodicitat: en sessions ordinàries el primer i tercer dijous de cada mes, a les 12:30 hores, excepte el mes d’agost. Si un dijous fos inhàbil, la Junta de Govern es reunirà el primer dia hàbil següent.

iii. Atribucions
1. L’assistència permanent al batle en l’exercici de les seves funcions.
2. Les que li delegui el Ple de la corporació.
3. Les que li delega expressament aquesta Batlia a la Resolució 2015/175, que són:
a. La concessió de llicències d’obres, de títols habilitants en matèria d’activitats, d’ocupació de vies públiques i les relacionades amb serveis de transport.
b. L’autorització, la disposició i l’ordenació de despeses ordinàries, no urgents, i de subvencions.
c. L’adquisició, l’alienació i la concessió de béns que siguin competència de la Batlia.
d. Les contractacions i les concessions que siguin competència de la Batlia.
e. Els expedients d’expropiació de béns que siguin competència de la Batlia.
f. L’aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al ple per la normativa vigent, aprovació d’instruments de gestió urbanística, aprovació de projectes d’urbanització i resolució d’expedients de disciplina urbanística.
4. Les atribucions que li atorguin les lleis.
Puntualment es poden sotmetre a l’aprovació de la Junta de Govern assumptes no relacionats amb l’apartat 3 i, per raons d’urgència, el batle pot resoldre sobre assumptes delegats i donar-ne compte a la primera sessió que es celebri.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a prestar els nostres serveis i analitzar l’activitat del web amb la finalitat de millorar el seu contingut. Si selecciona el botó o tanca aquest baner autoritza la instal·lació de cookies d’anàlisi per aquest fi. Pot rebutjar les cookies mitjançant la configuració del seu navegador. + info. a la nostra Política de cookies. Llegir més