• Buscando...

Ajuntament

Òrgans de govern - Junta de govern

d. JUNTA DE GOVERN (acta Junta de Govern 25/2023 de 27 de juny de 2023)

i. Membres

  1. Jaume Soler Pont(President)
  2. Emilia Diaz Asensió Muñoz
  3. Miguel Font Rossello
  4. Juan Mestre Adrover
  5. Juana Maria Cabrer Sureda

ii. Periodicitat: setmanal, tots els dijous de cada mes, a les 12.30 hores, excepte el mes d'agost que només es celebraran les dues primeres setmanes. Si un dijous fos inhàbil, la Junta de govern es reunirà el primer dia hàbil següent.  

setmanal, tots els dijous de cada mes, a les 12.30 hores, excepte el mes d’agost que només es celebraran les dues primeres setmanes. Si un dijous fos inhàbil, la Junta degovern es reunirà el primer dia hàbil següen

iii. Atribucions
1. L’assistència permanent al batle en l’exercici de les seves funcions.
2. Les que li delegui el Ple de la corporació.
3. Les que li delega expressament aquesta Batlia a la Resolució 2015/175, que són:
a. La concessió de llicències d’obres, de títols habilitants en matèria d’activitats, d’ocupació de vies públiques i les relacionades amb serveis de transport.
b. L’autorització, la disposició i l’ordenació de despeses ordinàries, no urgents, i de subvencions.
c. L’adquisició, l’alienació i la concessió de béns que siguin competència de la Batlia.
d. Les contractacions i les concessions que siguin competència de la Batlia.
e. Els expedients d’expropiació de béns que siguin competència de la Batlia.
f. L’aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al ple per la normativa vigent, aprovació d’instruments de gestió urbanística, aprovació de projectes d’urbanització i resolució d’expedients de disciplina urbanística.
4. Les atribucions que li atorguin les lleis.
Puntualment es poden sotmetre a l’aprovació de la Junta de Govern assumptes no relacionats amb l’apartat 3 i, per raons d’urgència, el batle pot resoldre sobre assumptes delegats i donar-ne compte a la primera sessió que es celebri.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a prestar els nostres serveis i analitzar l’activitat del web amb la finalitat de millorar el seu contingut. Si selecciona el botó o tanca aquest baner autoritza la instal·lació de cookies d’anàlisi per aquest fi. Pot rebutjar les cookies mitjançant la configuració del seu navegador. + info. a la nostra Política de cookies. Llegir més