• Buscando...

Notícies

L’Ajuntament de Sant Llorenç convoca una borsa extraordinària d´aspirants per proveir de places vacants la Policia Local i una plaça de tècnic de medi ambient

19/01/2016 00:00h
Foto noticia

L’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar ha convocat una borsa extraordinària d´aspirants per cobrir, com a funcionaris interins, places vacants de Policia Local i també una borsa per cobrir una plaça de tècnic de medi ambient.

La convocatòria de la borsa extraordinària de policies locals respon a la necessitat urgent de l´Ajuntament de comptar amb un major nombre d´efectius de personal.

Per participar en aquesta convocatòria, les persones interessades han de complir els següents requisits: tenir la nacionalitat espanyola, 18 anys complerts i estar en possessió del diploma d’aptitud del curs de formació de la categoria de policia expedit per l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) i en plena validesa.

Per ser nomenat funcionari interí en la categoria de policia local és necessari haver superat, per un costat, la part teòrica del curs de formació bàsica de  l’EBAP i, per altre, la prova psicotècnica a què fa referència l’article 66.3 del Decret 28/2015 de 30 d’abril.

També es demana com a requisit estar en possessió del títol de batxillerat, tècnic o equivalent, o estar en condicions d’obtenir-lo en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds. En el cas de titulacions expedides a l’estranger, l’Ajuntament demana a l’aspirant que aporti l’homologació corresponent del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

L’aspirant no podrà patir cap malaltia ni defecte físic o psíquic, descrits en l’annex 5 (quadre d’exclusions mèdiques) del Decret 28/2015, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears; i també és imprescindible no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per plaça o càrrecs públics per resolució judicial; així com no tenir antecedents penals per delictes dolosos.

Les persones que aspirin a aquestes places també s’hauran de comprometre a portar armes i, si escau, utilitzar-les.

Igualment s’han especificat com a requisit estar en possessió dels permisos de conducció de les classes A, B i BTP i no estar sotmès a cap causa d’incapacitat específica d’acord amb la normativa vigent.

Així mateix l’aspirant haurà d’acreditar el coneixement de la llengua catalana, mitjançant l’aportació del certificat de nivell C1.

Abans de prendre possessió de la plaça, la persona interessada haurà de fer constar que no ocupa cap lloc de treball ni realitza cap activitat al sector públic. Si realitza alguna activitat privada, inclosa la de caràcter professional, ho haurà de declarar en el termini de deu dies naturals comptats a partir del dia de la pressa de possessió, per tal que la Corporació acordi la declaració de compatibilitat o d’incompatibilitat.

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria i bases al Butlletí Oficial de les Illes Balears. Quan el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds sigui inhàbil, s’entén prorrogat al primer dia hàbil següent.

Publicació de les valoracions

Una vegada conclosa la valoració dels mèrits, el Tribunal Qualificador publicarà en el tauler d’edictes electrònic de la pàgina web de  l’Ajuntament  una llista de les puntuacions obtingudes per les persones aspirants, (per blocs i total) amb indicació del número de document nacional d’identitat. Aquesta llista es publicarà per ordre de major a menor puntuació total.

Les persones aspirants disposaran d’un termini de tres dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la data de publicació de la llista, per al·legar les rectificacions pertinents sobre la valoració provisional del mèrits del concurs. Les reclamacions i al·legacions presentades per les persones aspirants seran resoltes pel Tribunal Qualificador.

Tècnic de Medi Ambient

D’altra banda l’Ajuntament de Sant Llorenç ha convocat d’una borsa d’interins per cobrir, d’entrada, una plaça vacant de tècnic de medi ambient, amb caràcter de funcionari interí.

Aquest tècnic haurà assessorar a l’Administració local en matèria mediambiental així com controlar el compliment de les normatives mediambientals en tot el terme municipal.  

Recomanam als aspirants que consultin detalladament les bases publicades a la seu electrònica de lAjuntament de Sant Llorenç.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a prestar els nostres serveis i analitzar l’activitat del web amb la finalitat de millorar el seu contingut. Si selecciona el botó o tanca aquest baner autoritza la instal·lació de cookies d’anàlisi per aquest fi. Pot rebutjar les cookies mitjançant la configuració del seu navegador. + info. a la nostra Política de cookies. Llegir més