• Buscando...

Notícies

Convocatòria de subvencions per a la realització d'activitats extraescolars per al curs escolar 2023-2024

31/05/2024 11:53h
Foto noticia

L'AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR APROVA LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PER AL CURS ESCOLAR 2023-2024.

 

L'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar convoca la concessió de subvencions per a la realització d'activitats extraescolars organitzades per l'Ajuntament i dirigides als infants i joves del municipi menors d'edat per al curs escolar 2023-2024.

 

◾️ L'atorgament de les subvencions es regula per les següents condicions:

Objecte i finalitat de la convocatòria

L'objecte d'aquestes bases és promoure i facilitar l'accés les activitats extraescolars organitzades per l'Ajuntament i dirigides als i a les infants i joves del municipi menors d'edat per al curs escolar 2023-2024.

Beneficiaris de la convocatòria

Podran ser beneficiaris de la subvenció els i les infants i joves, menors d'edat, que acreditin residència a Sant Llorenç des Cardassar i hagin realitzat el pagament i assistit  a les activitats extraescolars organitzades per l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.

 

Despeses subvencionables

Seran objecte de subvenció el 30% de la quota abonada per a la realització de les activitats extraescolars organitzades per l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.

 

Instruccions per a la tramitació de sol·licituds

S'ha de presentar la sol·licitud de manera telemàtica, mitjançant la seu electrònica, o de manera presencial d'acord amb el previst a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i han d'anar adreçades al Batle-President de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.

La documentació a adjuntar és la següent:

-Model instància/sol·licitud subvenció , que es troba a la seu electrònica de l’Ajuntament de Sant Llorenç, correctament emplenada i firmada a tots els punts pel pare, mare o tutor legal del sol·licitant.

La podeu trobar al següent enllaç: https://seue.santllorenc.es/tramits/tramit/%2044

- Imatge digital del  DNI , passaport o llibre de família de qui ha realitzat l'activitat extraescolar i del DNI del pare, mare o tutor legal.

- Certificat d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb l’AEAT.  El podreu obtenir al següent enllaç:

https://sede.agenciatributaria.gob.es/static_files/ca_es/common/html/selector_acceso/SelectorAccesos.html?ref=%2Fwlpl%2FEMCE-JDIT%2FECOTInternetCiudadanosServlet&aut=CP

- Certificat d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb la Seguretat Social. El podreu obtenir al següent enllaç:

 

https://portal.seg-social.gob.es/wps/portal/importass/importass/Categorias/Consulta+de+pagos+y+deudas/CCertificado+de+estar+al+corriente+en+las+obligaciones+de+la+Seguridad+Social

- Certificat de titularitat del compte bancari en el qual es sol·licita l’ingrés de la subvenció municipal.

 

Per a qualsevol informació o suport en la tramitació i seguiment de les sol·licituds cal adreçar-se a les dependències d'ajuntament.

 

Termini

El termini per presentar les sol·licituds acabarà el dia 31 d'agost de 2024. Si el darrer dia d'aquest termini és dissabte, diumenge o festiu, s'entendrà prorrogat fins al primer dia hàbil següent. No es pot presentar cap model de sol·licitud de subvenció fora del termini establert.

Si la sol·licitud no reuneix les dades d'identificació, tant de la subvenció sol·licitada com de la persona sol·licitant, o alguns dels requisits prevists en l'article 66 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s'ha de requerir a la persona sol·licitant d'acord amb el que estableix l'article 68 de la llei esmentada perquè, en un termini de deu dies hàbils, esmeni la falta o acompanyi els documents preceptius amb indicació que, si no ho fa així, es tindrà per desistida la petició, amb una resolució expressa prèvia.

 

Podeu trobar la convocatòria al següent enllaç:

https://www.caib.es/eboibfront/es/2024/11924/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472

 

 

 

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a prestar els nostres serveis i analitzar l’activitat del web amb la finalitat de millorar el seu contingut. Si selecciona el botó o tanca aquest baner autoritza la instal·lació de cookies d’anàlisi per aquest fi. Pot rebutjar les cookies mitjançant la configuració del seu navegador. + info. a la nostra Política de cookies. Llegir més